خرید بلیط بخت آزمایی
  1. 1
    انتخاب کارت
  2. 2
    پرداخت
  3. 3
    کلید خصوصی

خرید بلیط بخت آزمایی

برای خرید بلیط لاتاری کافی است در هریک از 5 بخش با کادر سفید عددی بین 1 تا 39 را وارد نمایید و در بخش زرد رنگ عددی بین 1 الی 14 را وارد و بر روی افزودن کارت کلیک نمایید پس از اتمام بر روی مرحله بعد کلیک نمایید

Random Number